Follow

Ամերիկացիներ շատ վատ ջև խուսափում են հեծանիվ քշել։ Հեծանիվի ճանապարհ կսարքեն ու ավել շուտ կգանգատվեն քան հեծանիվ առնեն։ Ինչ ծույլ են։

· · Web · 1 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
RaRuRe

It's pronounced ʁaʁyʁe. And written RaRuRe, or R3 for short.
You can find more infos on this place by clicking there.